GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Sahlsten skin care clinic är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

1. det särskilt överenskommits mellan Sahlsten skin care clinic och dig.

2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Sahlsten skin care clinic verksamhet
sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. 
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Sahlsten skin care clinic om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådan uppgift. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vi använder Klarna som leverantör
av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter
såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för
att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas
enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.